GLS házhozszállítás: 1790 Ft vagy 25.000 Ft fölött INGYENES, GLS csomagpont: 990 Ft vagy 19.000 Ft fölött INGYENES, FOXPOST automata: 1290 Ft vagy 19.000 Ft fölött INGYENES GLS házhozszállítás: 1790 Ft vagy 25.000 Ft fölött INGYENES
GLS csomagpont: 990 Ft vagy 19.000 Ft fölött INGYENES
FOXPOST automata: 1290 Ft vagy 19.000 Ft fölött INGYENES

Adatkezelési tájékoztató

 

a Kiss Mónika e.v. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett, a www.mummer.hu honlapon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt adatok tekintetében az adatok kezeléséről és az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről.

A webáruházt üzemeltető adatai: 

Név: Kiss Mónika egyéni vállalkozó

Cím: Budaörs 2040 Kőszirt u. 13/b.

Telefon: 06204244869

email: mummer@mummer.hu

 

A Szolgáltató a Honlapon személyes adatokat megadó személy (továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatainak kezelése kizárólag a hozzájárulása alapján lehetséges.

A Szolgáltató 2018. májsu 7-én kinevezi Kiss Mónikát adatvédelmi tisztviselőnek, ezzel megfelelve a 2018. május 25-től érvényes adatvédelmi szabályoknak (GDPR).

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

A Honlapon történő regisztráció és vásárlás során a Szolgáltató az Érintett személyes adatait kezeli. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

 

A Szolgáltató különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel. 

 

A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült vásárlások adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.

 

Az adatkezelés célja:

 

A Szolgáltató a személyes adatokat egyrészt az Érintettek vásárlásainak teljesítéséhez, a rendelések kiszállításához, ügyfélkiszolgáláshoz, továbbá üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára kezeli.

 

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok:

 

Az Érintett a vásárlás teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, szállítás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:

    1. vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév;
    2. szállítási és számlázási cím
    3. elektronikus levelezési cím;
    4. vezetékes és/vagy mobil telefonszám;

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

 

A Szolgáltató az Érintett közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben az Érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató az Érintett részére ilyen közleményeket, küldeményeket sem elektronikus-, sem postai küldemény formájában nem küld.

 

A Szolgáltató a fentiekben leírt személyes adatokon túl a vásárláshoz kapcsolódóan az Érintett által megadott adatokat, továbbá, a vásárlás dátuma, ideje, összege, a vásárolt termékek listája, a felhasználó IP címe (amennyiben lehetséges) adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

 

Cookie-k küldése:

 

A Szolgáltató a Honlap meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a Honlap teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Honlap nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát felhasználóbaráttá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie-k fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Honlap korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

 

Tájékoztatás személyes adatokról, helyesbítés, kiegészítés, törlés:

 

Az Érintett a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését a mummer@mummer.hu-ra küldött emailben kérheti Szolgáltatótól. Ezt a kérelmét az Érintett ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő.

 

Amennyiben az Érintett által megadott adatkör tekintetében jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az érintett személyes adatait törli. 

Az Érintett személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az Érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Szolgáltatóhoz, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított.  A Szolgáltató az Érintett  személyes adatokkal kapcsolatos megkeresését legkésőbb 30 (harminc) napon belül megválaszolja.

 

Személyes adatok továbbítása:

 

Az Érintett személyes adatait a Szolgáltató átadja annak a szállítmányozó cégnek, aki az Érintett által vásárolt termékeket Érintetthez eljuttatja. (GLS vagy FOXPOST). Az adatátadás és adatkezelés célja az Érintett vásárlásának teljesítése.

 

További információk:

 

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe; személyes adatot harmadik személynek csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint ad át. Az adatkezelés helyszíne Magyarország, a Szolgáltató mindenkori székhelye.

 

A Szolgáltató a Honlapot alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A Szolgáltató az adatkezelését az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

Panasz esetén az Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat a Szolgáltatóval. Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és Szolgáltató azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel a Szolgáltató, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszával egyidejűleg megküld a panaszt tevőnek. A Szolgáltató a panaszt a beérkezést követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

 

Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

 

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

 

A békéltető testületek elérhetősége: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 

Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.:81

 

A Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreli meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti alá magát.

 

Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 

A fogyasztó jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon lehet tájékozódni.

 

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez:

 

Az Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a Honlapon történő regisztráció mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

 

Hozzájárulás személyes adatok üzleti kommunikáció céljára való kezeléséhez:

 

A Szolgáltató a személyes adatok megadását üzleti kommunikáció céljára is kéri. Az Érintett önkéntesen és szabad elhatározásából akként határoz, hogy a Szolgáltató jogosult üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára a személyes adatait felhasználni és ebből a célból kezelni. Az adatok megadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Szolgáltató a részére elektronikus hirdetések, telefonos megkeresés vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön.

 

 

Oldalainkon http-sütiket használunk a jobb működésért.