Házhozszállítás DPD-vel: 990 Ft., FOXPOST csomagautomatán keresztül: 699 Ft. Ingyenes szállítás 14 000 Ft. felett! Február 28-ig ingyenes a szállítás bankkártyás és átutalásos fizetés esetén! Kuponkód: DPD

Adatkezelési tájékoztató

 

a Kiss Mónika e.v. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által működtetett, a www.mummer.hu honlapon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt adatok tekintetében az adatok kezeléséről és az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről.

 

A Szolgáltató a Honlapon személyes adatokat megadó személy (továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatainak kezelése kizárólag a hozzájárulása alapján lehetséges.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

A Honlapon történő regisztráció és vásárlás során a Szolgáltató az Érintett személyes adatait kezeli. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

 

A Szolgáltató különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel. 

 

Amennyiben az Érintett nem regisztrál, abban az esetben az esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült vásárlások adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.

 

Az adatkezelés célja:

 

A Szolgáltató a személyes adatokat egyrészt az Érintettek vásárlásainak teljesítéséhez, ügyfélkiszolgáláshoz, továbbá üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára kezeli.

 

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok:

 

Az Érintett a vásárlás teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, szállítás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:

    1. vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév;
    2. szállítási és számlázási cím
    3. elektronikus levelezési cím;
    4. vezetékes és/vagy mobil telefonszám;

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

 

A Szolgáltató az Érintett közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben az Érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató az Érintett részére ilyen közleményeket, küldeményeket sem elektronikus-, sem postai küldemény formájában nem küld.

 

A Szolgáltató a fentiekben leírt személyes adatokon túl a vásárláshoz kapcsolódóan az Érintett által megadott adatokat, továbbá, a vásárlás dátuma, ideje, összege, a vásárolt termékek listája, a felhasználó IP címe (amennyiben lehetséges) adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

 

Cookie-k küldése:

 

A Szolgáltató a Honlap meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a Honlap teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Honlap nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát felhasználóbaráttá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie-k fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Honlap korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

 

Tájékoztatás személyes adatokról, helyesbítés, kiegészítés, törlés:

 

Az Érintett a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését a mummer@mummer.hu-ra küldött emailben kérheti Szolgáltatótól. Ezt a kérelmét az Érintett ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő.

 

Amennyiben az Érintett által megadott adatkör tekintetében jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az érintett személyes adatait törli. 

Az Érintett személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az Érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Szolgáltatóhoz, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított.  A Szolgáltató az Érintett  személyes adatokkal kapcsolatos megkeresését legkésőbb 30 (harminc) napon belül megválaszolja.

 

Személyes adatok továbbítása:

 

Az Érintett személyes adatait a Szolgáltató átadja annak a szállítmányozó cégnek, aki az Érintett által vásárolt termékeket Érintetthez eljuttatja. Az adatátadás és adatkezelés célja az Érintett vásárlásának teljesítése.

 

További információk:

 

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe; személyes adatot harmadik személynek csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint ad át. Az adatkezelés helyszíne Magyarország, a Szolgáltató mindenkori székhelye.

 

A Szolgáltató a Honlapot alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A Szolgáltató az adatkezelését az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

Panasz esetén az Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat a Szolgáltatóval. Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és Szolgáltató azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel a Szolgáltató, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszával egyidejűleg megküld a panaszt tevőnek. A Szolgáltató a panaszt a beérkezést követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

 

Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

 

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

 

A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 

Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.:81

 

A Szolgáltató az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreli meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti alá magát.

 

Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 

A fogyasztó jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon lehet tájékozódni.

 

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez:

 

Az Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a Honlapon történő regisztráció mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

 

Hozzájárulás személyes adatok üzleti kommunikáció céljára való kezeléséhez:

 

A Szolgáltató a személyes adatok megadását üzleti kommunikáció céljára is kéri. Az Érintett önkéntesen és szabad elhatározásából akként határoz, hogy a Szolgáltató jogosult üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljára a személyes adatait felhasználni és ebből a célból kezelni. Az adatok megadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Szolgáltató a részére elektronikus hirdetések, telefonos megkeresés vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön.

 

 

Oldalainkon http-sütiket használunk a jobb működésért.